นักศึกษาคณะนิติฯ มข. ลงพื้นที่ให้ความรู้ข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการเวณคืน กรณี โครงการผันน้ำโขงเลยชีมูล

นศ.นิติฯ มข. ลงพื้นที่ให้ความรู้ข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการเวณคืน กรณี โครงการผันน้ำโขงเลยชีมูล ณ วัดบ้านกุดผึ้ง อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา นักศึกษากลุ่มอาสาเยาวชนนักสิทธิมนุษยชน คณะนิติศาสตร์ ม.ขอนแก่น ลงพื้นที่ ให้ความรู้ในข้อกฎหมาย ชี้แจงขั้นตอนกระบวนการสิทธิของผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการโขงเลยชีมูล พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากชาวบ้าน ณ วัดบ้านกุดผึ้ง อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้อยู่ภายใต้โครงการสร้างศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเยาวชนและชุมชนเพื่อป้องกัน และติดตามสุขภาวะของแม่น้ำโขงภาคอีสาน เป็นการสร้างพื้นที่การเรียนรู้ผ่าน Social Lab ในรูปแบบการใช้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงเป็นฐานการเรียนรู้ Problem-based learning (PBL) เปิดใจร่วมเรียนรู้ ร่วมคิดและออกแบบ (Create and Design) ในการประสานความร่วมมือและวิธีการทำงานร่วมกันกับชาวบ้าน เพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคม และเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ยังมีการเก็บข้อมูล สำรวจนิเวศวัฒนธรรม สภาพปัญหาลุ่มน้ำโมง อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู หลังจากนั้นนักศึกษาได้มีการถอดสรุปบทเรียนผ่านวงจรการเรียนรู้ เพื่อสรุปประเด็นปัญหาและบูรณาการองค์ความรู้ด้านกฎหมายเพื่อช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหา

       

 

ที่มา : https://th.kku.ac.th/94737/