สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียนจับมือสถาบันนานาชาติและภาคเอกชนจัดโครงการสร้างจิตสำนักทางสิ่งแวดล้อม โดยใช้ STEM Education

         วันที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 13.00-15.00 น. ณ Smart Classroom ชั้น 4 อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสาหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและ พัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน เป็นประธานกล่าวต้อนรับ กิจกรรมสัมมนา Development of Environmental Consciousness in Problem-Solving based on STEAM Education ในโครงการสร้างจิตสำนักทางสิ่งแวดล้อม โดยใช้ STEM Education ในการแก้ปัญหา อันเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน และมูลนิธิการศึกษาเพื่อการพัฒนาทักษะการคิด ร่วมกับบริษัท Toyo System Co., LTD. และ The Mathematics Certification Institute of Japan เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านสะเต็มศึกษา และเพื่อเรียนรู้การพัฒนานวัตกรรมและการมีส่วนร่วมทางการศึกษาผ่านบริษัทอุตสาหกรรมระดับโลกให้กับผู้สนใจประกอบด้วย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์จากคณะต่าง ๆ ผู้อำนวยการและคณะครูจากโรงเรียนต่าง ๆ นักวิชาการศึกษา และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบ Zoom Meeting

ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

         สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ยังได้มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Corporate Social Responsibility” โดย Mr. HidekiShoji Chairman of the Board, President & CEO of TOYO SYSTEM Co., LTD. เป็นวิทยากรบรรยาย พร้อมการเปิดให้อภิปรายซักถามและการสรุปการบรรยายในช่วงท้ายโดยวิทยากรและรศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ ให้กับผู้เข้าร่วมการสัมมนา

         รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและ พัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน กล่าวว่า การสัมมนาในครั้งนี้จัด ขึ้นเป็นครั้งที่ 3 เพื่อสร้างจิตสำนึกทางสิ่งแวดล้อมโดยใช้ STEAM/STEM Education ในการแก้ปัญหา ในการ สร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยใช้การพัฒนาการเรียนรู้ที่อาศัย เรื่อง STEAM Education สำหรับ นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และชุมชน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ตลอด ชีวิต
        “ในเดือนพฤศจิกายน ปี 2563 กิจกรรมการสัมมนา “University-Industry Collaboration seminar” ได้ถูกจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาที่เข้าอบรมในครั้งนี้ได้ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย รวมไปถึงการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เข้ารับการอบรมมีแนวความคิดในการสร้างประโยชน์ต่อชุมชน พัฒนานวัตกรรรมและการมีส่วนร่วมทางการศึกษา และ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร (Corporate Social Responsibility) และหลังจากนั้น 6 เดือน กิจกรรมสัมมนาครั้งที่ 2 ได้ถูกจัดขึ้นโดยมีธีมงานเกี่ยวความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กรเช่นกัน ภายใต้หัวข้อ “Development of Environmental Consciousness in Problem-Solving based on STEAM Education” เพื่อ 1) ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต 2) ให้เกิดความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม 3) เป็นแนวทางสำหรับมหาวิทยาลัยในการทำงานร่วมกับเอกชน 4) ส่งเสริมและสนับสนุนการทำกิจกรรมทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยกับองค์กรเอกชน ในการสัมมนาครั้งที่ 3 ในวันนี้ มีผู้เข้าร่วมจากประเทศไทยเป็นจำนวนกว่า 127 ท่าน ประกอบด้วย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์จากคณะต่าง ๆ ผู้อำนวยการและคณะครูจากโรงเรียนต่าง ๆ นักวิชาการศึกษา และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา” รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ กล่าว

Mr. HidekiShoji Chairman of the Board, President & CEO of TOYO SYSTEM Co., LTD.

อุดมชัย สุพรรณวงศ์ / ภาพข่าว
ประสานข้อมูล :  พีรณัฐ เอี่ยมทอง

ที่มา : https://th.kku.ac.th/95119/