มข. ร่วม กฟผ. หนุน Smart Campus ใช้พลังงานคาร์บอนต่ำ รักษ์สิ่งแวดล้อม

วันนี้  (พฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 ) เวลา 09.30 น.  มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ โครงการ “Smart Campus – Khon Kaen University” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ. ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ร่วมลงนามกับ ดร. จิราพร  ศิริคำ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย ผู้ช่วยผู้ว่าการวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ผู้บริหาร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดีและหัวหน้าส่วนงาน รวมถึงคณาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้สื่อข่าวร่วมงานจำนวนมาก  ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.นพ. ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น   กล่าวว่า พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ โครงการ “Smart Campus – Khon Kaen University” ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ช่วยขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยที่ใช้พลังงานสะอาด และมีระบบบริหารจัดการพลังงานเพื่อบริหารจัดการการใช้พลังงานในมหาวิทยาลัยอยู่แล้ว ให้ความสำคัญกับการพัฒนามหาวิทยาลัยให้บรรลุตามยุทธศาสตร์ Green and Smart Campus การเป็นองค์กรแบบชาญฉลาด คำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น รวมทั้งใช้พลังงานจากธรรมชาติเป็นพลังงานทดแทน สร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นที่น่าอยู่ (Great place to live) เพื่อให้เป็นสถานที่ที่มีความเหมาะสมในการใช้ชีวิต     มีสิ่งแวดล้อมที่ดี เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว มีห้องเรียนด้านพฤกษศาสตร์และ มีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต (Biodiversity) เรามีการจัดการของเสีย   การบำบัดน้ำเสีย อนุรักษ์พื้นที่สีเข้ม มีระบบขนส่งมวลชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   มีการใช้พลังงานสะอาด Solar Energy Wind Energy Carbon Footprint  ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากรและนักศึกษา ตลอดจนผู้ที่อาศัยในบริเวณมหาวิทยาลัยขอนแก่นและจังหวัดขอนแก่น  ก้าวเข้าสู่การเป็น excellent academy มหาวิทยาลัยวิจัยและพัฒนาชั้นนำระดับโลก ความร่วมมือระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยขอนแก่นในครั้งนี้ จึงเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นอย่างดียิ่ง

โดยความร่วมมือทางวิชาการ โครงการ “Smart Campus – Khon Kaen University” เป็นการดำเนินการเพื่อพัฒนาโครงการ Smart Campus –  Khon Kaen University ในพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็นมหาวิทยาลัย         ที่ใช้พลังงานสะอาด และมีระบบบริหารจัดการพลังงานเพื่อบริหารจัดการ   การใช้พลังงานในมหาวิทยาลัย มีการเชื่อมต่อกับระบบกักเก็บพลังงาน ENGY Wall โดยใช้แบตเตอรี่ที่ผลิตโดยโรงงานแบตเตอรี่และพลังงานยุคใหม่ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น และสถานีอัดประจุไฟฟ้ารถยนต์แบบ Normal Charge และแบบจ่ายพลังงานกลับเข้ามาในระบบไฟฟ้า (V2G) ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้เกิดองค์รวมรู้ของ Smart Campus และสนับสนุนแผนนโยบาย Net Zero        ของมหาวิทยาลัยให้เป็นรูปธรรม โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น สนับสนุนพื้นที่ในการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาในกลุ่มของคณะแพทยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารกีฬา อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ การติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์บนพื้นน้ำ (Solar Floating) ในบ่อสูบน้ำของมหาวิทยาลัย การติดตั้งระบบกักเก็บพลังงาน ENGY Wall (Battery Energy Storage System, BESS) การติดตั้งระบบบริหาร จัดการพลังงานในพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น EGAT Microgrid EMS ติดตั้ง     ระบบบริหารจัดการพลังงานในพื้นที่ ติดตั้งระบบสถานีอัดประจุไฟฟ้าแบบปกติและแบบจ่ายไฟฟ้าย้อนกลับเข้าระบบไฟฟ้า ซึ่งจะติดตั้งในหน่วยงานต่างๆ    รอบมหาวิทยาลัย   ฉะนั้นจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือทางวิชาการ โครงการ “Smart Campus – Khon Kaen University” ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในครั้งนี้     จะเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาพลังงานสะอาด พัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านพลังงาน มีให้ความมั่นคง และยั่งยืนต่อไป

 

ข่าว / ภาพ : จิราพร  ประทุมชัย

 

ที่มา : https://th.kku.ac.th/99344/