คณะสหวิทยาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง”ผงผลิตแยม”

คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง”ผงผลิตแยม” โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรี บูชิตชน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน  ณ อาคารแปรรูปและปฏิบัติการทางเทคโนโลยีอาหาร มี  เมื่อวันที่ 30 มิถุยายน 2565 ที่ผ่านมา

ภายในงานได้มีการกล่าวชื่นชมนักวิจัย ที่สร้างผลงานที่เกิดจากวิจัยและพัฒนา เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ซึ่งเป็นผลงานที่พัฒนาโดยนักวิจัยของคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ รองศาสตราจารย์บังอร เหมัง และคณะ การถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง “ผงผลิตแยม” ของผู้เป็นเจ้าของผลงานวิจัย นั้น สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการนำทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ผู้อนุญาตตกลงให้ผู้รับอนุญาตมีสิทธิ์นำ “ผงผลิตแยม” ไปใช้ในการผลิตและจำหน่ายได้ทั้งในและต่างประเทศ แบบไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียว ตามสิทธิและหน้าที่ของผู้รับอนุญาต ตามสัญญาถ่ายทอดเทคโนโลยี “ผงผลิตแยม” เพื่อการผลิตและจำหน่ายและขอขอบคุณผู้จัดงาน นักวิจัยผู้ประดิษฐ์ คณาจารย์ และบริษัทคำแก้วนพรัตน์ และผู้มีส่วนร่วมในการจัดการถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานทุกท่าน และขออวยพรให้การจัดงานในวันนี้ บรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

ในเวลา 13.30 น.กล่าวถึงหลักในการพัฒนาอนุสิทธิบัตรเรื่อง”ผงผลิตแยม”โดยนักวิจัยผู้ประดิษฐ์โดย รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร เหมังและ ดร.ณชยุต จันท์โชติกุล แนะนำขั้นตอนการผลิตสาธิตการใช้”ผงผลิตแยม”สาธิตผลิตผงแคลเซียมธรรมชาติจากผลพลอยได้ของกระบวนการแปรรูปปลา ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง “ผงผลิตแยม”นี้มี ผู้จัดการฝ่ายบริหารบริษัทคำแก้วนพรัตน์ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก