DGA ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น และ COLA KKU จัดประชุม “ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล จังหวัดขอนแก่น” พร้อมนำเทคโนโลยีและเครื่องมือดิจิทัลมาใช้พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

    วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น และวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุม “ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล จังหวัดขอนแก่น” ณ ห้องประชุมพีรสิทธิ์ คำนวนศิลป์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำเทคโนโลยีและเครื่องมือดิจิทัลมาใช้ในการให้บริการประชาชน และพัฒนาท้องถิ่นอย่างอย่างยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจาก นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม และ รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวต้อนรับ ผู้บริหารสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ผู้บริหารจากภาครัฐและเอกชนในจังหวัดขอนแก่น และผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดขอนแก่น กว่า 300 คน ที่เข้าร่วมการประชุม
        พร้อมกิจกรรมการบรรยายในหัวข้อ ดังนี้
  • การนำเสนอบทบาทของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นในการร่วมขับเคลื่อนท้องถิ่นดิจิทัล โดย รศ.ดร. พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
  • แนะนำโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล โดย นายสุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
  • นำเสนอความสำเร็จจากโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล ของ เทศบาลนครขอนแก่น และ เทศบาลตำบลพระลับ
  • นำเสนอระบบบริหารงานและให้บริการประชาชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Government V. 2.0) โดย นายณัฐวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
         สำหรับการประชุมโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล จังหวัดขอนแก่น สืบเนื่องจากการมุ่งเน้นในการวางนโยบายเพื่อขับเคลื่อนการให้บริการประชาชนของรัฐบาล เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็วและเชื่อถือได้ ในการดูแลทุกข์สุขของประชาชนอย่างทั่วถึง และส่งเสริมการพัฒนาภายในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ผ่านกลไกการขับเคลื่อนของหน่วยงานภาครัฐต่างๆ โดยมี สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ( สพร.) เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ ทั้งในด้านการพัฒนาและการฝึกอบรมบุคลากรภาครัฐ การให้คำปรึกษาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และการให้บริการระบบงานจากหน่วยงานกลางต่างๆ ที่จำเป็น เพื่อความโปรงใส ตรวจสอบได้ ซึ่งวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศและเป็นสถาบันหลักในการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ได้มีส่วนร่วมสนับสนุนโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัลของจังหวัดขอนแก่น จึงได้ร่วมจัดการประชุมในครั้งนี้ขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการประยุกต์เทคโนโลยีและเครื่องมือดิจิทัล เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการประชาชน อำนวยความสะดวกให้กับผู้มาติดต่อหรือขอรับบริการได้เป็นอย่างดี ท่ามกลางสถานการณ์ของโลกที่กำลังเปลี่ยนไป การคำนึงถึงความต้องการของประชาชนจึงเป็นสิ่งสำคัญ ยิ่งที่หน่วยงานภาครัฐพึงตระหนักและสร้างสรรค์ประสบการณ์ของการให้บริการของหน่วยงานรัฐที่ทันสมัย ตอบโจทย์และเป็นประโยชน์กับประชาชนได้อย่างแท้จริง