การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการตลาด : กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 3 ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน(U2T)ตำบลกุดน้ำใส

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ร่วมกับ คณะศิลปกรรมศาสตร์  ภายใต้โครงการเศรษฐกิจและสังคม แบบบูรณาการรายตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบน) U2T ตำบลกุดน้ำใส ได้ดำเนินการกิจกรรมย่อย การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 3 ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน กลุ่มแปรรูปอาหาร (กลุ่มกล้วยอบน้ำผึ้ง กส. กลุ่มข้าวพองอบกรอบ และกลุ่มผักปลอดภัย) วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงจันทร์ นาชัยสินธุ์ หลักสูตรออกแบบนิเทศศิลป์ ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ แนวคิดในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เป็นกิจกรรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการตลาดและสร้างอัตลักษณ์ให้ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน โดยปฏิบัติการประกอบขึ้นรูป กล่อง ขวด สำหรับการสร้างต้นแบบ  2 มิติ  3 มิติ  และวัสดุที่หลากหลายในบรรจุภัณฑ์รูปแบบต่างๆ ในวันที่ 2 สิงหาคม  2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

        

 

ที่มา : https://th.kku.ac.th/108922/