คณะสหวิทยาการ จัดงานโครงการปฐมนิเทศผู้จ้างงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุม NK 1407 อาคารสำนักงานบริหาร คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้กำหนดจัดงานโครงการปฐมนิเทศผู้จ้างงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทรี  บูชิตชน รองคณบดีคณะสหวิทยาการ เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการในครั้งนี้ และกล่าวต้อนรับโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ธนันชัย ดาศรี ผู้ช่วยคณบดีคณะสหวิทยาการ

คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้กำหนดจัดงานโครงการปฐมนิเทศผู้จ้างงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ตามที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากเป็นรายตำบลทั่วประเทศ ซึ่งเป็นโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ Bio-Circular-Green Economy (BCG หรือเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว) ในการขับเคลื่อนโครงการ U2T for BCG เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากระยะเวลาดำเนินงานโครงการ 3 เดือน (มิถุนายน – กันยายน 2565) ผู้จ้างงานแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ ประเภทบัณฑิตจบใหม่และประชาชนในพื้นที่ รายชื่อตำบลที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 14 ตำบล ดังต่อไปนี้

1.       ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

2.       ตำบลเวียงคุก  อำเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคาย

3.       ตำบลกองนาง  อำเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย

4.       ตำบลบ้านว่าน  อำเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย

5.       ตำบลบ้านเดื่อ  อำเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย

6.       ตำบลบ้านถ่อน  อำเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย

7.       ตำบลโพนสา  อำเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย

8.       ตำบลโคกคอน  อำเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย

9.       ตำบลนาข่า  อำเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย

10.    ตำบลหนองนาง  อำเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย

11.    ตำบลบ้านหม้อ  อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย

12.    ตำบลพระพุทธบาท  อำเภอศรีเชียงใหม่  จังหวัดหนองคาย

13.    ตำบลหนองปลาปาก  อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย

14.    ตำบลพานพร้าว  อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย

ในการจัดโครงการปฐมนิเทศผู้จ้างงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ขึ้นในครั้งนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากทั้งบัณฑิตจบใหม่และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ของตำบลที่เข้าร่วมโครงการอีกด้วย