มข.-มช.-ม.อ. ผนึกกำลังเพื่อส่งเสริมบทบาทของนักศึกษาในการพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ณ ห้อง 201 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITSC CMU) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม 3 พลังสร้างคนดีเพื่อแผ่นดิน (มข. – มช. – ม.อ.) ครั้งที่ 5 “บทบาทของนักศึกษาในการร่วมพัฒนาสังคม ชุมชน อย่างยั่งยืน” พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยในปี 2565 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม ทั้งนี้ กิจกรรม 3 พลังสร้างคนดีเพื่อแผ่นดิน (มข. – มช. – ม.อ.) ได้เริ่มจัดกิจกรรมครั้งแรกใน ปี 2560 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง 3 มหาวิทยาลัย โดยผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ

กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย การนำเสนองานวิจัยและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการพัฒนานักศึกษาของแต่ละมหาวิทยาลัย บรรยายพิเศษ “พลังของนักศึกษาสู่การสร้างนวัตกรรมและสตาร์ทอัพ” โดย รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU STeP) บรรยายพิเศษ “กรณีศึกษาการทำธุรกิจเพื่อชุมชน (Social Enterprise) Base Camp 24” โดย คุณคมชาญ พุทธคำ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมเริ่มต้น อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU STeP) การเสวนา เรื่อง กิจกรรมนักศึกษาเพื่อเสริมบทบาทมหาวิทยาลัยกับการพัฒนา โดยผู้แทนนักศึกษา จาก ม.ขอนแก่น ม.เชียงใหม่ และ ม.สงขลานครินทร์ กิจกรรมศึกษาดูงานการพัฒนาพื้นที่ บ้าน วัด โรงเรียน ในพื้นที่ชุมชนอย่างยั่งยืน ณ วัดป่าวิสุทธิญาณมงคล และ บ้านดอยแก้ว จังหวัดลำพูน และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สัมมนากลุ่มย่อย

กิจกรรม 3 พลังสร้างคนดีเพื่อแผ่นดิน (มข. – มช. – ม.อ.) ครั้งที่ 5 “บทบาทของนักศึกษาในการร่วมพัฒนาสังคม ชุมชน อย่างยั่งยืน” ดำเนินกิจกรรมในระหว่างวันที่ 22 – 24 กรกฎาคม 2565  ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่ชุมชนเป้าหมาย โดยมีบุคลากรและนักศึกษาจากทั้ง 3 มหาวิทยาลัย ร่วมกิจกรรมกว่า 60 คน

ในการดำเนินงานครั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนได้ผ่านการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) และได้รับวัคซีนครบ พร้อมทั้งปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุข

ภาพ: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

\ 

ที่มา : https://th.kku.ac.th/108463/