คณะสหวิทยาการ หลักสูตรนวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการมีการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามกระบวนทัศน์ใหม่ (Learning Paradigm Curriculum) ในด้านการจัดเนื้อหาวิชาที่มีการบูรณาการข้ามสาขาหรือสาขาวิชา นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายเศรษฐศาสตร์สู่ชุมชนครั้งที่5 และลงพื้นที่เรียนรู้ชุมชน

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา หลักสูตรนวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำนักศึกษา ชั้นปีที่1 รายวิชาเศรษฐศาสตร์สําหรับการท่องเที่ยว เข้าร่วมโครงการค่ายเศรษฐศาสตร์สู่ชุมชนครั้งที่5 ร่วมกับหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เดินทางลงพื้นที่เรียนรู้ชุมชน ณ ทุ่งเติมฝัน บ้านป่าสักเหนือ ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย โดยกิจกรรมครั้งนี้มีการรับฟังการบรรยายและสาธิตการทำนาและการสีข้าวแบบอินทรีย์ ซึ่งเป็นระบบการผลิตข้าวที่ไม่ใช้สารเคมีทุกชนิด ที่จะทำให้ได้ผลผลิตข้าวที่มีคุณภาพสูงและปลอดภัยต่อผู้บริโภค และได้ทราบถึงระบบการจัดการตลาด การวางแผนและการส่งออกข้าวแบบอินทรีย์ไปยังต่างประเทศ (ข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวหอมนิล ข้าวหอมมะลิ ข้าวทับทิมชุมแพ) ซึ่งการรับฟังบรรยายครั้งนี้นักศึกษาได้เห็นถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน ได้เห็นมุมมองเศรษฐศาสตร์จุลภาค ทำให้นักศึกษามีความเข้าใจจากที่เรียนในห้องเรียนมากขึ้น นอกจากนั้นยังมีการลงแขกดำนาร่วมกันระหว่างนักศึกษาทั้งสองหลักสูตรเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนต่างสาขา กิจกรรมครั้งนี้นักศึกษาได้เรียนรู้เปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวในรูปแบบส่งเสริมประสบการณ์ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน และการบริหารจัดการชุมชนการท่องเที่ยว