อาจารย์สถาปัตย์ มข.ให้ความรู้ผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มศักยภาพกลุ่มอาชีพสตรี OTOP

อาจารย์สาขาวิชาการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย อาจารย์อรรคพล ล่าม่วง และ อาจารย์อาจารย์ลัทธพร จันทองหลาง เป็นวิทยากร ในโครงการเพิ่มศักยภาพการพัฒนากลุ่มสตรีจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2565 กิจกรรมฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพกลุ่มอาชีพสตรี OTOP จัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เมื่อวันที่ วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล จังหวัดขอนแก่น ที่ผ่านมา

ประเด็นหัวข้อในการอบรมครั้งนี้ คือ “การสร้างจุดยืนในการแข่งขันกับคู่แข่งทางการตลาด แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับท้องตลาด และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สร้างสรรค์และเพิ่มมูลค่า” โดย อาจารย์อรรคพล ล่าม่วง และ “การสร้างภาพลักษณ์ผ่านตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์” โดย อาจารย์ลัทธพร จันทองหลาง  การฝึกอบรมมีการแบ่งกลุ่มทำกิจกรรม ได้แก่ การวิเคราะห์ศักยภาพผลิตภัณฑ์ OTOP การประเมินตนเองของกลุ่ม และปัญหาของผลิตภัณฑ์ OTOP นอกจากนี้มีการทำกิจกรรม การส่งเสริมการจำหน่ายสินค้า OTOP ผ่านระบบตลาดออนไลน์ และสอนการขายออนไลน์โดยทดลอง live สด  ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ให้มีความสามารถและทักษะในการนำสินค้าจำหน่ายในตลาดออนไลน์ และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า OTOP ผ่านระบบออนไลน์ให้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP  มีกลุ่มเป้าหมายเพิ่มมากขึ้น

ท้ายนี้ทางทีมวิทยากรขอขอบพระคุณ คุณชัยณรงค์ กาญจะนะกันโห ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน คุณอุไรพร ถิ่นวิมล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่นผู้ประสานงาน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วย

ข้อมูล/ภาพ : อาจารย์อาจารย์ลัทธพร จันทองหลาง
ข่าว : กรรณภัสส์ สิริเกียรติ

 

ที่มา : https://th.kku.ac.th/108203/