สำนักบริการวิชาการ Upskill ผู้นำองค์กร อบรม “ผู้นำยุคดิจิทัลเครือข่ายภาครัฐ Digital Network” รุ่นที่ 1

 สำนักบริการวิชาการ จัดอบรมหลักสูตร “ผู้นำยุคดิจิทัลเครือข่ายภาครัฐ Digital Network” รุ่นที่ 1 เพื่อสร้างผู้นำองค์กรภาครัฐ ให้เป็นผู้นำการพัฒนาแห่งอนาคต มีวิสัยทัศน์ มีความเป็นเลิศ และมีสมรรถนะสูงพร้อมที่จะขับเคลื่อนนำการพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งอนาคต ในระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2566  โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี , นครหลวงเวียงจันทน์ และหลวงพระบางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

    รศ..สพ.ดร.ชูชาติ  กมลเลิศ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ กล่าวว่าในปัจจุบัน เราอยู่ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของ เทคโนโลยี สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เศรษฐกิจ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ทำให้องค์กรต่างๆ ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ สถานการณ์เหล่านี้เรียกว่า “VUCA World”  ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่ผู้นำองค์กรที่ต้องเข้าใจและเตรียมพร้อมรับมือให้ทันสถานการณ์ ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้สำนักบริการเองเชื่อมั่นว่า องค์ความรู้ที่วิทยาการจะนำมาถ่ายทอดในครั้งนี้ จะทำให้ทุกๆท่านสามารถนำไปปรับใช้ ในองค์กรให้มีการปรับตัวและพัฒนาให้เท่าทันโลกในยุคปัจจุบัน

 

        การจัดอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา ประกอบด้วย ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น.ทองสุข มันตาทร อดีตผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา , .บุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย นายกสมาคมศิษย์เก่าศึกษาศาสตร์ .ขอนแก่น , ผศ.ดร.อนุชา โสมาบุตร ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น , .สุทธิวัฒน์ มาศพันธ์ตุลาการหัวหน้าคณะศาลขอนแก่น

 

https://khonkaenuniversity.in.th/128796/