สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการส่งมอบบันทึกข้อตกลงเครือข่ายระบบงานทะเบียนนักศึกษา 6 สถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวัฒน์ สายพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ทำพิธีส่งมอบบันทึกข้อตกลงเครือข่ายระบบงานทะเบียนนักศึกษาแก่รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยณรงค์ จักรธรานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้แทนหลักของเครือข่ายงานทะเบียนมหาวิทยาลัยเป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรที่ร่วมเป็นสักขีพยานและร่วมการส่งมอบ บันทึกข้อตกลงนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของ 6 ส่วนงานจาก 6 สถาบันการศึกษาของประเทศ ประกอบด้วย
(1) สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(2) สำนักบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(3) สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(4) สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(5) ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
(6) สำนักทะเบียนและประมวลผล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

โดยมีวัตถุประสงค์หลักสำคัญและเจตจำนงร่วมกันในการจัดทำบันทึกข้อตกลงเพื่อสร้างความร่วมมือพัฒนางานด้านทะเบียนนักศึกษาของประเทศ การพัฒนามาตรฐานการให้บริการร่วมกันที่มุ่งเน้นผู้รับบริการให้เป็นเลิศในอนาคต และสร้างตัวชี้วัดที่เป็นมาตรฐานกลางเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานกระบวนงาน ตลอดจนการส่งมอบคุณค่าให้ผู้รับบริการ บันทึกข้อตกลงนี้ลงนามโดยอธิการบดีทั้ง 6 สถาบันและมีระยะเวลาข้อตกลงความร่วมมือกันในระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ซึ่งลำดับต่อไปส่วนงานด้านงานทะเบียนทั้ง 6 สถาบันจะนำบันทึกข้อตกลงนี้ไปสู่การกำหนดแนวทางการปฏิบัติร่วมกันเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเจตนารมย์ของบันทึกข้อตกลงต่อไป

https://khonkaenuniversity.in.th/139629/