ผู้นำนักศึกษา มข. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ Universiti Sains Malaysia

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี (รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์) นางเจษฎาพร ศรีรัตนประพันธ์ (รักษาการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์) พร้อมบุคลากร และผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 50 คน ร่วมทำกิจกรรมสานสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ Universiti Sains Malaysia รัฐปีนัง สหพันธรัฐมาเลเซีย ภายใต้โครงการ “เปิดโลกทัศน์นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ความเป็นสากล ครั้งที่ 18” เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทางด้านทักษะภาษาต่างประเทศ ทักษะการสื่อสาร ภาวะผู้นำ และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ณ Universiti Sains Malaysia สหพันธรัฐมาเลเซีย โดยได้รับเกียรติจาก Profesor Dr. Azlinda Azman (Deputy Vice Chancellor of Student Development Affairs and Alumni) พร้อมบุคลากร และผู้นำนักศึกษา ให้การต้อนรับ ซึ่งในกิจกรรมดังกล่าวนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์ด้านต่าง ๆ ร่วมกับผู้นำนักศึกษาของ Universiti Sains Malaysia ตลอดจนเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย
โครงการเปิดโลกทัศน์นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ความเป็นสากล ครั้งที่ 18 ดำเนินโครงการใน ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์, 4-7 และ 16 มีนาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสหพันธรัฐมาเลเซีย โดยกิจกรรมในโครงการประกอบไปด้วยการฝึกอบรมเตรียมความพร้อม การแบ่งกลุ่มทำภารกิจในการเดินทางและศึกษาเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมด้วยตนเอง ณ รัฐปีนัง สหพันธรัฐมาเลเซีย กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสานสัมพันธ์ ณ Universiti Sains Malaysia และกิจกรรมนำเสนอผลการเข้าร่วมโครงการฯ โดยมีผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นจากองค์กรกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษา และคณะกรรมการหอพักนักศึกษาส่วนกลาง เข้าร่วมโครงการฯ กว่า 50 คน

ข่าว: ไตรวุฒิ วาสนาม
ภาพ: ภาสกร เตือประโคน และนักศึกษา