การประชุม ASIA-PACIFIC ECONOMIC COOPERATION (APEC): MALAYSIA 2020

        รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ คุณดุริยา อมตวิวัฒน์ พร้อมด้วย ดร. ลักษมณ สมานสินธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอุดมศึกษาระหว่างประเทศ สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รองศาสตราจารย์ ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา นายกสมาคมคณิตศาสตรศึกษา และ Project Overseer of Project InMside และคุณศรัณย์ วัชราภัย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ เข้าร่วมประชุมในนามตัวแทนประเทศไทย และ Prof. Masami Isoda เข้าร่วมประชุมในนามตัวแทนประเทศญี่ปุ่น ในการประชุม ASIA-PACIFIC ECONOMIC COOPERATION (APEC): MALAYSIA 2020 ในส่วนของ THE FIRST SENIOR OFFICIALS’ MEETING (SOM1) AND HRDWG-EDNET Human Resources Development Working Group – Education Network Meeting ในระหว่างวันที่ 9 – 10 กุมภาพันธ์ 2563 ณ เมือง PUTRAJAYA ประเทศมาเลเซีย
โดยในการประชุมครั้งนี้ ประเทศไทยมีการรายงานผลการดำเนินงานในโครงการที่รับผิดชอบ 2 โครงการ ได้แก่ Inclusive Mathematics for Sustainability in a Digital Economy (InMside) และ Informatics and Data Science Education Reform for Digital, Inclusive, and Sustainable Society (InMside II) ซึ่งเป็นโครงการสำคัญที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเกี่ยวกับ AI for Education ที่มีประเทศในกลุ่มเอเปคเข้าร่วมมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นกำลังพัฒนาด้าน AI for Education หลังจากที่ท่านอธิการบดี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล และรองอธิการบดี ฝ่ายการศึกษา รศ.ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ ไปหารือความร่วมมือกับ Korea National University of Education สาธารณรัฐเกาหลี เรื่อง AI for Education มาแล้ว ระหว่างวันที่ 28-31 มกราคม 2563 นอกจากนี้ ในที่ประชุม THE FIRST SENIOR OFFICIALS’ MEETING (SOM1) ประเทศมาเลเซีย เจ้าภาพ ซึ่งปกติแข่งขันกับประเทศไทยมาโดยตลอด แต่ในโครงการปี 2020 มาเลเซียมาร่วมเป็น Proposing economy ร่วมกับญี่ปุ่น และไทย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของโครงการ InMside โดยรองศาสตราจารย์ ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษาจะเดินทางต่อไปที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เพื่อร่วมกับ Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology ของญี่ปุ่น ดำเนินโครงการปีที่ 2 ซึ่งเพิ่งจะได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการ
ภาพ/ข่าว ศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา

https://irdtpforasean.kku.ac.th/page/10-2-2020.html