สัมพันธ์ศิษย์เก่าสา’สุข สร้างสรรค์ต้นแบบระบบบำบัดน้ำเสียหน่วยไตเทียม

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 ศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย นางมาลา สรรพวุธ หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด อาจารย์ ดร.ฤทธิรงค์ จังโกฏิ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ อาจารย์ ดร.ไกรวิชญ์ เรืองฤาหาร คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร ร่วมลงพื้นที่และประชุมหารือร่วมกับโรงพยาบาลหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ในการนำผลการศึกษาวิจัยของ อาจารย์ ดร.ไกรวิชญ์ เรืองฤาหาร เพื่อสร้างต้นแบบระบบบำบัดน้ำเสียหน่วยไตเทียมของโรงพยาบาลหนองพอก ทั้งนี้ นายแพทย์กิตติศักดิ์ พนมพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองพอก และบุคลากรยินดีให้ความร่วมมือและสนับสนุนการเป็นโรงพยาบาลต้นแบบระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม โดยดำเนินการควบคู่ไปกับการจัดการน้ำและพลังงานของโรงพยาบาล #คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเครือข่ายบริการวิชาการสู่ชุมชน #สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน Goal 6: Clean Water and Sanitation

ภาพ/ข่าว : ดร.ฤทธิรงค์ จังโกฏิ

 https://ph.kku.ac.th/thai/index.php/2013-05-21-17-38-42/1309-120663