การถ่ายทอดความรู้จากงานวิจัยเชิงพื้นที่สู่ชุมชนและเครือข่าย

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ผศ.ดร.อนุชนรา ตาลกุล คัสเธอร์ และ อาจารย์แอนโทนี คัสเธอร์ ได้รับเชิญให้ไปบรรยายและร่วมแลกเปลี่ยนเรื่อง การฟื้นฟูและแก้ปัญหา Eutrophication ในแหล่งน้ำจืด ที่ห้องประชุมสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อถ่ายทอดความรู้จากงานวิจัยเชิงพื้นที่ตลอดเวลา 2 ปีที่ผ่านมา ให้แก่หน่วยงานต่างๆ เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในพื้นที่ของตน ทั้งนี้ได้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยตีพิมพ์ที่เกี่ยวข้องจำนวน 4 เรื่อง พร้อมแจกเอกสารคู่มือแนวทางการประเมินปัญหายูโทฟิเคชั่น การเก็บตัวอย่าง การวิเคราะห์และการแปลผลข้อมูล แก่ผู้เข้าร่วมงานด้วย ทั้งนี้ผู้ได้รับเชิญเข้าร่วมเสวนาประกอบด้วย ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้อำนวยการกองช่าง กองสิ่งแวดล้อมจากหลายเทศบาล เช่น เทศบาลเมืองเก่า เทศบาลบ้านเป็ด เทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และเจ้าหน้าที่จาก สนง.สิ่งแวดล้อมภาคที่ 10

ข่าวโดย : ผศ.ดร.อนุชนรา ตาลกุล คัสเธอร์

 https://ph.kku.ac.th/thai/index.php/2013-05-21-17-38-42/1261-210263