อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารร่วมบรรยายให้ความรู้ในกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ (U2T)

คณะผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ภายใต้การดูแลควบคุมของสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดยผู้ประสานงาน นางสาวเสาวลักษณ์ ราชำ ได้จัดทำกิจกรรมโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว ตำบลวังสวาบ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ร่วมประชาคมกับสมาชิกกลุ่มผู้ประกอบการและผู้ผลิต สินค้าชุมชน โดยการขุดค้นหาวัตถุดิบชุมชน อุปกรณ์ กระบวนการในการแปรรูป และช่องทางในการขายสินค้ารวมถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการแปรรูปที่มีอยู่ เพื่อหาข้อตกลงร่วมกันในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ในชุมชนซึ่งทางกลุ่มมีความสนใจในการแปรรูปที่หลากหลาย โดยในโครงการนี้มีกิจกรรมด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว สร้าง Brand Story เพื่อการถ่ายทอดเรื่องราวผลิตภัณฑ์ ในการนี้ ผศ.ดร.อัมพร แซ่เอียว อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยี ได้เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ให้กับประชาคมสมาชิกผู้ประกอบการและผู้ผลิตสินค้าชุมชนโดยการค้นหาผลิตภัณฑ์ชุมชน อุปกรณ์ กระบวนการแปรรูป และช่องทางการขายสินค้ารวมถึงปัญหาในกระบวนการแปรรูป โดยจัดกิจกรรมที่ไร่กนกนวล ฟาร์มสเตย์ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา โดยมีนายมงคล ภักดีสุวรรณ์ นายอำเภอภูผาม่านจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมเปิดงาน และมีผู้เข้าร่วมอบรมจากสมาชิกไร่กนกนวล ฟาร์มสเตย์, สมาชิกไร่ภูหัวช้าง ตำบลวังสวาบ, วิสาหกิจชุมชน สมุนไพรอินทรีย์แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร, สมาชิกกลุ่ม OTOP ผ้าพื้นเมือง , ล่องแก่งผาเทวดา และสมาชิกโครงการ U2T ในสังกัดสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

https://te.kku.ac.th/?p=20299