มข.จับมือมูลนิธิโตโยต้า สานฝันเด็กอีสาน มอบทุนการศึกษา สร้างคนคุณภาพไปพัฒนาถิ่นเกิด

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566  ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  และกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จัดพิธีรับมอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น  นักเรียน นักศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และนักศึกษาพยาบาล  ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี  นางเจษฎาพร  ศรีรัตนประพันธ์  รักษาการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  กล่าวรายงานความเป็นมา  คุณประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย  กล่าวให้โอวาท  และ รองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์   กล่าวขอบคุณ โดยมี คณะกรรมการมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย  คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น  นักเรียน  นักศึกษา และคณาจารย์ เข้าร่วมในพิธี  ณ ห้องประชุม Auditorium  อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การมอบทุนการศึกษามูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย สำหรับนักเรียน นักศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และทุนการศึกษานักศึกษาพยาบาลมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2565 ที่จัดพิธีมอบในครั้งนี้ มีจำนวน 151 ทุน แบ่งออกเป็น  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 25 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 30 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 29 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท  ระดับปริญญาตรี จำนวน 58 ทุน ๆ ละ 20,000 บาท  และทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพยาบาล จำนวน 9 ทุน ๆ ละ 72,000 บาท

นางเจษฎาพร  ศรีรัตนประพันธ์  รักษาการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

            นางเจษฎาพร  ศรีรัตนประพันธ์  กล่าวว่า  “มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทยมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชน ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์  ให้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เพื่อให้นำความรู้ความสามารถกลับไปพัฒนาชุมชน  และประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว  โดยดำเนินงานร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น คัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยมูลนิธิเริ่มมอบทุนการศึกษา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 รวม 43,500,000  บาท  อีกทั้ง มูลนิธิได้มอบงบดำเนินงานแก่มหาวิทยาลัยมาแล้วรวม  จำนวน  7,570,000  บาท  ในปีการศึกษา  2565  นี้  มูลนิธิฯ  ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จำนวน  151  ทุน  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,300,000 บาท   และสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานจำนวน 300,000 บาท “

“นอกจากนี้มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ยังให้การสนับสนุน “ทุนนักศึกษาพยาบาลมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย”  เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคัดเลือกนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ศิษย์เก่าของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บุตรข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าศึกษาในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นกรณีพิเศษ  เป็นทุนการศึกษาระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จนสำเร็จการศึกษา  ทุนละ 72,000 บาท ต่อปี  และเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ต้องกลับเข้าทำงานในจังหวัดภูมิลำเนา เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน โดยมูลนิธิได้สนับสนุนทุนการศึกษาดังกล่าว  ตั้งแต่ปีการศึกษา  2553 – 2565  จำนวน 43  ทุน  รวมเป็นเงิน 13,264,000  บาท  ปัจจุบันมีนักศึกษาทุนสำเร็จการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ เข้าทำงานในตามภูมิเนาจำนวน 34 ราย ได้กลับคืนถิ่น ทำงานในโรงพยาบาลประจำอำเภอ และประจำจังหวัดบ้านเกิดเพื่อบริการและดูแลสุขภาพประชาชน  สำหรับปีการศึกษา 2565 มีนักศึกษาที่รับทุนพยาบาล  ที่กำลังศึกษาอยู่จำนวน  9  ทุน รวมมูลค่าทุนการศึกษาและเงินบริหารจัดการสำหรับนักศึกษา  จำนวน  648,000  บาท  มหาวิทยาลัยและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะดำเนินการพัฒนา บ่มเพาะให้ผู้ที่ได้รับทุนปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ที่มูลนิธิฯ ตั้งไว้สืบไป”

รองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

รองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  กล่าวว่า  “การมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทยที่ดำเนินงานร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ถึง 19 ปี นับว่าเป็นตัวอย่างอันดีในการช่วยเหลือ  เกื้อกูล  ซึ่งกันและกันในสังคม  มูลนิธิได้สร้างโอกาสทางการศึกษา  ให้แก่นักเรียน  นักศึกษา ได้เรียนจนสำเร็จการศึกษา ได้สร้างอนาคตให้แก่เยาวชนที่ขาดโอกาส ได้สร้างทรัพยากรมนุษย์ ที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า  ในนามมหาวิทยาลัยขอนแก่นรู้สึกซาบซึ้งใจ  ในกุศลเจตนารมณ์ของมูลนิธิอย่างยิ่ง ขอขอบคุณมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย พร้อมคณะกรรมการมูลนิธิฯ ทุกท่าน ที่ให้เกียรติมามอบทุนการศึกษามูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย  ประจำปีการศึกษา  2565  ในวันนี้”

คุณประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย

คุณประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย  กล่าวให้โอวาทว่า  “กว่า 18 ปี ที่มูลนิธิโตโยต้าแห่งประเทศไทย ได้มอบทุนการศึกษาไปแล้ว กว่า 2,900 ทุน เป็นการมอบโอกาสทางการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเรียน เป็นพันธกิจหลักของมูลนิธิ เพื่อให้เยาวชนเหล่านี้ เติบโตไปเป็นบุคคลากรที่มีคุณภาพของประเทศ และนำความรู้ความสามารถกลับมาสร้างประโยชน์ ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนของตน ให้ตียิ่งขึ้นต่อไปอย่างยั่งยืน  โดยในวาระโอกาสพิเศษครบรอบ 30ปี มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ในปีที่ผ่านมา  มูลนิธิได้เล็งเห็นถึงคามสำคัญของการศึกษาด้านวิชาชีพ จึงได้ขยายการดำเนินกิจกรรมสนับสนุนทุนการศึกษา จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมในการส่งเสริมและผลักดันฝีมือแรงงาน โดยเพิ่มทุนการศึกษาในการสนับสนุนด้านอาชีวศึกษา และทุนนักเรียนพยาบาล ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นอาชีพที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ อีกทั้งยังสนับสนุนให้มีโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนและชุมชนที่อยู่ห่างไกล เพื่อให้เด็กในวัยเรียนได้รับประทานอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการ  ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ให้คำปรึกษา ดูแลนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนจบการศึกษา และขอส่งความปรารถนาดีมายังเด็กนักเรียนทุกคน เมื่อเราเป็นคนมีความมานะพยายาม ประพฤติ ปฏิบัติตนให้เกิดประโยชน์ สิ่งนี้จะนำความเจริญอย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้นกับตัวเอง และประเทศชาติ”

นางสาวชุติกานต์ สูงเพีย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

หลังพิธีการมอบทุน  นางสาวชุติกานต์ สูงเพีย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น เป็นตัวแทนผู้ได้รับทุนการศึกษากล่าวขอบคุณ ว่า  “เราทุกคนล้วนมีความฝันตั้งแต่วัยเด็กและอยากสร้างฝันเหล่านั้นให้เป็นจริง  ในวัยเด็กดิฉันฝันว่าอยากเรียนต่อให้สูงที่สุดเท่าที่จะสามารถเรียนได้ เพื่อจะได้มีอาชีพที่มั่นคง สามารถทำให้ครอบครัวมีความสุข แต่สภาพครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์ และความไม่พร้อมในหลาย ๆ ด้าน ทำให้ในขณะนั้นไม่กล้าที่จะคิดถึงเป้าหมายและอนาคตของการเรียนที่ชัดเจน แต่ก็ยังคงมุ่งมั่นและตั้งใจศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็มที่  จนกระทั่งในนี้ ที่ได้รับโอกาสรับทุนการศึกษาจากมูลนิธิโต้โยต้าแห่งประเทศไทย ที่ทำให้ความหวังที่เลือนลาง กลับมาชัดเจน เป็นส่วนสำคัญที่สร้างโอกาสและสร้างอนาคตที่ดีให้  ทั้งยังได้รับการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในโครงการผลิตครูดี 50 ปี วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งเป็นสถาบันในความใผ่ฝัน    ขอบพระคุณมูลนิธิโตโยต้าที่มอบโอกาสและอนาคตให้แก่พวกเรา   ะขอสัญญาว่าจะนำเอาโอกาสจากทุนการศึกษาที่มอบให้ในครั้งนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตัวเอง สถาบันและสังคมค่ะ”

ข่าว/ภาพ   :   วัชรา  น้อยชมภู

                     

 

https://khonkaenuniversity.in.th/127442/