สถาบันวิจัยฯ ครูอาเซียน พร้อมหน่วยงานความร่วมมือ ร่วมเดินหน้าพัฒนาการศึกษาไทยอย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนาการศึกษา ระหว่าง มูลนิธิพุทธรักษา กับ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน ศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา และมูลนิธิการศึกษาเพื่อการพัฒนาทักษะการคิด ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนด้วยวิธีการแบบเปิด (Thailand Lesson Study incorporated Open Approach: TLSOA) ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น และระบบออนไลน์

ความร่วมมือนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนานักเรียนให้เกิดการเรียนรู้ เกิดทักษะและสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นเรียน (Classroom) แบบ Active Learning ทั้งในด้านการออกแบบแผนการเรียนการสอน กระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลนักเรียนในระหว่างเรียนและหลังเรียน ให้เหมาะสมกับความแตกต่างและหลากหลายของนักเรียนแต่ละคน ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนเป้าหมายมีการพัฒนาตนเองทั้งระบบโรงเรียน (Whole School Approach) ด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนด้วยวิธีการแบบเปิด (Thailand Lesson Study incorporated Open Approach) และ เพื่อดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) ในทุกระดับ

โดยในพิธีการลงนามความร่วมมือ (MOU) รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ และรักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้กล่าวถึงความเป็นมาในการลงนาม ความร่วมมือฯ  จากนั้นผู้แทนจากภาคส่วนต่าง ๆ ได้ร่วมกล่าวแสดงความยินดีในความร่วมมือในครั้งนี้ ประกอบด้วย ดร.วิทย์ สุนทรนันท์ รองประธานมูลนิธิพุทธรักษา ผู้แทนจากมูลนิธิพุทธรักษา รองศาสตราจารย์จุมพล ราชวิจิตร ปรึกษาด้านบริการและจัดฝึกอบรม ผู้แทนจากสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน ศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา และมูลนิธิการศึกษาเพื่อการพัฒนาทักษะการคิด นายสมานฉันท์ จันทะมล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน จังหวัดขอนแก่น นายบุรินทร์ สุดใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ จังหวัดศรีสะเกษ พระวชิรสิกขการ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนวัดสระแก้ว (รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์) จังหวัดอ่างทอง อาจารย์บุญเจือ ทองประหวั่น ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนศิริพงศ์วิทยา จังหวัดสงขลา (ผู้แทนจากภาคใต้) นายถาวร เกษณา ผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้คอนวิทยา จังหวัดลำปาง (ผู้แทนจากภาคเหนือ) พร้อมนี้ มีผู้อำนวยการและครูจากโรงเรียนในเครือข่ายของสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียนจากทั่วประเทศ กว่า 124 โรงเรียน จำนวน 342 คน ทั้งทางออนไซต์และผ่านระบบออนไลน์ ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้

และภายหลังจากพิธีลงนามความร่วมมือฯ ผู้อำนวยการและครูจากโรงเรียนในเครือข่ายของสถาบันฯ ได้ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ และรับฟังแนวทางการดำเนินการภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนด้วยวิธีการแบบเปิด และเข้าร่วมการจัดทำแผนการใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนด้วยวิธีการแบบเปิดของโรงเรียนต่าง ๆ โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด โดยกิจกรรมในครั้งนี้ มีมูลนิธิพุทธรักษาเป็นผู้สนับสนุน และสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้ดำเนินการ

ซึ่งโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนด้วยวิธีการแบบเปิด (Thailand Lesson Study incorporated Open Approach: TLSOA) จะมีการดำเนินงานร่วมกันกับหน่วยงานความร่วมมือ ระหว่างปี พ.ศ. 2566 จนถึง พ.ศ. 2571 โดยร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายทั่วประเทศและเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อดำเนินการใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนด้วยวิธีการแบบเปิดเพื่อยกระดับคุณภาพชั้นเรียนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป

 

ข่าว พีรณัฐ เอี่ยมทอง

 

https://khonkaenuniversity.in.th/137085/