เทคนิคการแพทย์ มข.จับมือโรงแรมโฆษะ สร้างศูนย์กลางสุขภาพสำหรับทุกคน มุ่งเป้าส่งเสริมท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ

วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.15 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะเทคนิคการแพทย์ จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ เปิดศูนย์กลางสุขภาพสำหรับทุกคน และส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ หรือ “Health for all & Health tourism” ร่วมกับโรงแรมโฆษะ โดยมี นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี  พร้อมด้วย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  นายชาติชาย โฆษะวิสุทธิ์ ประธานกรรมการบริหารโรงแรมโฆษะ นายสมชาย ชมพูน้อย  ผู้อำนวยการภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รศ.ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์   ณ ห้องมงกุฎเพชร โรงแรมโฆษะ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

รศ. นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

             รศ. นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล  กล่าวว่า  “ความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมบริการสุขภาพด้านกายภาพบำบัดและนวดแผนไทย และร่วมนำผลงานวิจัย นวัตกรรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่นส่งมอบคุณค่าให้กับสังคมผ่านศูนย์ AMS KKU Wellness center @ Kosa  ด้วยโรงแรมโฆษะเป็นโรงแรมที่มีมาตรฐาน และบริการที่เป็นเลิศ เป็นโรงแรมแบรนด์คนไทย และมีทำเลที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองขอนแก่น อีกทั้งผู้บริหารยังมีนโยบายการนำนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นมาใช้ในการบริการลูกค้าอยู่อย่างสม่ำเสมอเช่น “ไก่ย่างโฆษะเพื่อสุขภาพ” โดยใช้ไก่สายพันธุ์ KKU1 ที่มีคุณสมบัติ 3 Low เป็นต้น  ความร่วมมือในวันนี้นับว่าเป็นการนำจุดแข็งของทั้งสององค์กร ร่วมส่งมอบบริการด้านสุขภาพให้กับประชาชนทั่วไป หรืออาจนำไปบูรณาการกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนหลายกลุ่ม เช่นนักท่องเที่ยว คนรุ่นใหม่วัยทำงาน รามทั้งนักกีฬาอีกด้วย”

นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

             นายจารึก เหล่าประเสริฐ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวในพิธีเปิดว่า  “ขอแสดงความชื่นชมมหาวิทยาลัยขอนแก่น และบริษัท โฆษะ โฮลดิ้ง จำกัด และคณะทำงานทุกท่านที่ร่วมประสานงานกัน จนทำให้เกิดจุดร่วมต่อการผลักดันยุทธศาสตร์ของจังหวัดในด้านการส่งเสริมสุขภาพ และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ซึ่งกำลังเป็นเทรนด์ใหม่มาแรง ที่ผู้ประกอบการต้องเตรียมตัวให้พร้อม ต้อนรับศักราชการท่องเที่ยวใหม่ ที่กลุ่มนักท่องเที่ยวคำนึงให้ความสำคัญกับเรื่องของสุขภาพและความปลอดภัยมากขึ้น หวังว่า AMS KKU Wellness center @Kosa จะเป็นศูนย์บริการสุขภาพแบบองค์รวม อีกทางเลือกหนึ่ง เพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงให้ดีขึ้น และเป็นเมือง smart city ต่อไป โดยให้มีการบูรณาการ การทำงานใน 7 มิติ ได้แก่ ด้านคมนาคมขนส่ง ด้านวิถีชีวิต ด้านเศรษฐกิจ ด้านประชากร  ด้านสิ่งแวดล้อม  ด้านธรรมาภิบาล และด้านพลังงาน”

นายชาติชาย โฆษะวิสุทธิ์ ประธานกรรมการบริหารโรงแรมโฆษะ

                  นายชาติชาย โฆษะวิสุทธิ์ กล่าวว่า “โรงแรมโฆษะมีความยินดีและภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง กับการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการที่เกิดขึ้น หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะเป็นส่วนเสริมสร้างการเข้าถึงการดูแลสุขภาพให้กับประชาชนในทุกกลุ่มได้แก่ ประชาชนทั่วไป ผู้สูงอายุ ตลอดจนนักท่องเที่ยว คนรุ่นใหม่วัยทำงาน รวมทั้งนักกีฬา โอกาสนี้ขอขอบคุณผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ได้ให้ความไว้วางใจในการบริการของโรงแรมโฆษะจนเกิดโครงการความร่วมมือในครั้งนี้”

รศ. ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์

                  รองศาสตราจารย์ ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า คณะเทคนิคการแพทย์เป็นคณะวิชาที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพก่อนการเกิดโรค ตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ ตลอดจนการฟื้นฟูสุขภาพประชาชนในทุกช่วงวัยด้วยการใช้นวัตกรรม “Innovative Healthcare for all ages” ดังนั้น การบริการของ AMS KKU Wellness Center@KOSA จะเน้นบริการด้านกายภาพบำบัด และนวดแผนไทย โดยจุดเด่นของบริการคือการทำหัตถการโดยนักกายภาพบำบัดผู้เชี่ยวชาญร่วมกับการใช้เครื่องมือที่มีคุณภาพมาตรฐานและทันสมัยสำหรับการรักษาในระบบต่าง ๆ ได้แก่  ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ เช่น Office Syndrome หมอนรองกระดูกยื่นปลิ้น กระดูกสันหลังเสื่อม   ระบบประสาท เช่น อัมพฤกษ์ อัมพาต จากภาวะต่างๆ เช่น โรคหลอดเลือดสมอง การบาดเจ็บไขสันหลัง พาร์คินสัน  ร่วมกับการจัดให้มีคลินิกพิเศษไว้บริการเช่น  คลินิกนมแม่  คลินิกกระดูกสันหลังคด กระดูกสันหลังค่อม  คลินิกการบาดเจ็บจากการกีฬา  เด็กพัฒนาการช้า  รวมถึงปัญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง”

               รองศาสตราจารย์ ดร.จุรีรัตน์  กล่าวต่อไปว่า  “การบริการด้านกายภาพบำบัด ทางคณะเทคนิคการแพทย์ ยังได้จัดให้มีเครื่องมือที่มีมาตรฐาน ทันสมัย และครบครันที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มาไว้บริการ เช่น laser, shockwave, radiofrequency และ ultrasound, combined ultrasound and electrotherapy และ body-weight support system สำหรับการฝึกเดิน ด้านการนวดแผนไทย คณะเทคนิคการแพทย์ มีโปรแกรมทั้งการนวดรักษา และการนวดเพิ่มภูมิคุ้มกันไว้บริการอีกด้วย AMS KKU Wellness Center@KOSA จึงเป็นบริการทางเลือกที่ดีสำหรับประชาชนทุกกลุ่มให้สามารถดูแล ส่งเสริม ป้องกัน และฟื้นฟูสุขภาพได้ในสถานที่ที่สะอาด สะดวกสบาย และสวยงาม ที่ โรงแรมโฆษะ และอีกประการหนึ่งนับว่าข่าวดีสำหรับกลุ่มข้าราชการอย่างยิ่งเนื่องจากการบริการสามารถเบิกได้ตามสิทธิการรักษาทุกรายการ”

ข่าว/ภาพ   :   วัชรา   น้อยชมภู

นายสมชาย ชมพูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 

ที่มา : https://th.kku.ac.th/81271/