goal

ศิลปะจากศิลปินรุ่นใหม่ สู่ความร่วมสมัยในผลงานที่สร้างสรรค์กับการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 36

หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดแสดงนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 36 ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ ร่วมด้วย ดร. กิตติสันต์ ศรีรักษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผศ.เขม เคนโคก …

ศิลปะจากศิลปินรุ่นใหม่ สู่ความร่วมสมัยในผลงานที่สร้างสรรค์กับการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 36 Read More »

มข. เชิญชวนร่วมงาน KKU Maker Green Festival 2020

มข. เชิญชวนร่วมงาน KKU Maker Green Festival 2020 เปิดพื้นที่แสดงผลงานเชิงสร้างสรรค์สนับสนุนแนวคิดการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างความตระหนักรู้ในการการอนุรักษ์พลังงาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น.  ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร …

มข. เชิญชวนร่วมงาน KKU Maker Green Festival 2020 Read More »

ศูนย์วัฒนธรรมเปิดพื้นที่แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมอีสานสำหรับเยาวชน

ศูนย์วัฒนธรรม เปิดพื้นที่แหล่งเรียนรู้เพิ่มองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมอีสาน และศิลปะร่วมสมัย พร้อมกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเยาวชนโรงเรียนสนาบินกว่า ๓๐๐ คน พร้อมเปิดพื้นที่รองรับเพื่อเรียนรู้ความเป็นพื้นถิ่นอีสาน เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดพื้นที่แหล่งเรียนรู้จัดกิจกรรมสำหรับเยาวชนจากโรงเรียนสนามบิน รวมกว่า ๓๐๐ คน เพื่อให้เยาวชนในท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ร่วมเรียนรู้ รวมถึงค้นหาเอกลักษณ์ และรากเหง้าความเป็นอีสาน …

ศูนย์วัฒนธรรมเปิดพื้นที่แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมอีสานสำหรับเยาวชน Read More »

คณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมออกหน่วย พอ.สว. สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 คณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ณ โรงเรียนบ้านสร้างแป้น หมู่ 1 ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยให้การช่วยเหลือการตรวจสุขภาพของราษฎร รักษาส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชน กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพเด็ก และการเข้าเยี่ยมผู้ป่วยในท้องถิ่นธุระกันดารห่างไกลการคมนาคมในพื้นที่ …

คณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมออกหน่วย พอ.สว. สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน Read More »

มข. ผนึกเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม พร้อมเดินหน้า หนุนมรดกอีสานสู่สังคม ปี 2563

วันนี้ ( 9 มกราคม 2563 ) ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อ.ดร.กิตติสันต์ ศรีรักษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผศ.เขม เคนโคก รักษาการแทน ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม …

มข. ผนึกเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม พร้อมเดินหน้า หนุนมรดกอีสานสู่สังคม ปี 2563 Read More »

เตรียมพร้อมขับเคลื่อนสู่งานสร้างสรรค์กับงานเทศกาลหนังเมืองแคน ครั้งที่ 4 (Kaen Film Festival)

วันที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมเทศกาลหนังเมืองแคน ครั้งที่ 4 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2563 โดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ขอนแก่น (TCDC ขอนแก่น) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า …

เตรียมพร้อมขับเคลื่อนสู่งานสร้างสรรค์กับงานเทศกาลหนังเมืองแคน ครั้งที่ 4 (Kaen Film Festival) Read More »

วิจัย ปุ๋ยมูลไส้เดือนดิน ทางออกของการจัดการขยะของเสียเหลือทิ้งสู่อาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

ผลงานวิจัย ปุ๋ยมูลไส้เดือนดิน ทางออกของการจัดการขยะของเสียเหลือทิ้งสู่อาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม โดย รศ.ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย นักวิจัยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://th.kku.ac.th/3937/