มข. พร้อมแบ่งปัน E-Waste Smart Bin ในงาน KKU Maker Green Festival 2020

ขยะอิเล็กทรอนิกส์ (e-waste) หรือที่เรียกว่า WEEE (Waste from Electriacal and Electronic Equipments) หมายถึง ซากเครื่องใช้หรืออุปกรณ์ซึ่งใช้กระแสไฟฟ้า หรือสนามแม่เหล็กในการทำงานที่ไม่ได้ตามมาตรฐาน (Off-spec) หรือหมดอายุการใช้งานหรือล้าสมัย

รศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด กล่าวว่า E-Waste Smart Bin เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมซึ่งเกิดจากความร่วมมือกับบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AIS) ในการนำเทคโนโลยี NB-IOT มาใช้ในการวิจัยโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะ (Smart Infrastructure) โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้นำสิ่งประดิษฐ์และงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษา มาบูรณาการร่วมเทคโนโลยี NB-IoT ในการวิจัยโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะ นวัตกรรม E-Waste Smart Bin ว่า E-Waste หรือ ขยะอิเล็กทรอนิกส์ เกิดจากแนวคิด Smart Library ที่รักษ์โลก ใส่ใจสิ่งแวดล้อม สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีโครงการ Green Library ต่อเนื่องมาหลายปี จัดกิจกรรมเพื่อมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ในปีนี้เราจะปลูกป่าในพื้นที่เสื่อมโทรม บุคลากรต่างให้ความสำคัญเรื่องนี้ แม้สำนักหอสมุด เราจะใช้ digital เยอะ มีอุปกรณ์ เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มากมาย แต่เราก็ให้ความสำคัญเรื่องของการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้องด้วย เราพัฒนานวัตกรรมถังขยะอัจฉริยะด้านการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ผลิตภัณฑ์แรกในไทย เพื่อมาจัดการปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ ในอนาคตอันใกล้นี้ E-Waste Smart Bin ถังขยะนี้จะถูกนำไปติดตั้งที่มหาวิทยาลัยเครือข่ายและทั่วประเทศกว่า 1,000 จุดอีกด้วย

ขั้นตอนการทิ้ง ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ง่ายๆเพียงนำขยะอิเล็กทรอนิกส์ของคุณใส่กล่อง ในกรณีทิ้งแบตเสื่อมด้านบนของถังขยะจะมีถุงสำหรับบรรจุแบตเสื่อมก่อนถึงลงถึง จากนั้นสามารถติดตามอัพเดทจำนวนขยะอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ www.ewastethailand.com ซึ่งขยะอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดจะถูกกำจัดอย่างถูกวิถี และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชิ้นส่วนขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่รับทิ้ง ได้แก่ มือถือ แบตเตอรี่มือถือ พาวเวอร์แบงค์ สายชาร์ท หูฟัง

และจะนำนวัตกรรม E-Waste Smart Bin มาแสดงในงาน KKU Maker Green Festival 2020 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 21 – 22 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงใคร่ขอเชิญผู้สนในนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นรักษ์โลก ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://library.kku.ac.th/mgf2020/index.php

       

ข่าว/ภาพ: นางสาวนิติยา ชุ่มอภัย

https://th.kku.ac.th/12192/